Woonvisie

Burgerforum: standpunt woonvisie gemeente Losser

De woonvisie van de gemeente Losser 2021-2031 ( twee amendementen en twee moties ingebracht tijdens de raadsvergadering door Henry Elsjan)

Een beleidsplan, zoals het college het zo mooi noemt, op het gebied van wonen voor de komende jaren. En ja, voor wat betreft deze woonvisie is het participatietraject grondig doorlopen.
Veel deskundigen hebben er hun zegje over gedaan en ook burgers en andere groeperingen hebben hun inbreng gehad. Er zijn veel zienswijzen ingediend  en soms zijn er onderdelen aangepast.

Burgerforum is erg tevreden over de juridische instrumenten die ingezet gaan worden zoals de eerder door ons ingebrachte doelgroepenverordening, het anti-speculatiebeding, een zelfbewoningsplicht en starterswoningen met een maximale koopprijs van 250,000 euro, maar ook met het financiële instrument van een starterslening voor jongeren 

En toch…….   Het is net zoals wanneer je een huis bouwt. Je komt altijd weer zaken tegen die je op het eind nog wilt aanpassen, omdat ze een verbetering zijn.

Burgerforum heeft dinsdagavond ook nog enkele onderdelen ingebracht die ze via een amendement of motie wilden aanpassen aan deze woonvisie omdat ze vindt dat dat in het belang is van onze burgers.
Er moeten voldoende betaalbare koop- en huurwoningen komen voor onze eigen inwoners. Burgerforum stelde voor om actief grond aan te kopen en het sneller ontwikkelen van betaalbare woningen voor starters en jongeren. Deze moties kregen helaas geen steun van de andere partijen. Wat ook jammer was dat er geen steun was om het aantal te bouwen woningen op te plussen  in Beuningen ( 50 woningen) en voor Glane (15 woningen). De aangepaste versie  algemeen gericht op Beuningen, Glane en uitbreidingslocaties  werd wel gesteund door de overige partijen.
Ons amendement om te komen tot pre-mantelzorgwoningen haalde het helaas niet. Het belang en voordeel werd door de andere fracties niet gezien.

 
Share our website