Voortgangsberichten formatie


Het laatste Voortgangsbericht van de formatie 
Raadsbrief formateur

Onderwerp: Vierde voortgangsbericht formateur Datum: 24 mei 2022

Geachte leden van de raad,

In de voortgangsberichten van 14 april, 26 april en 6 mei 2022 heb ik u op hoogte gebracht van de stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA. Inmiddels zijn de inhoudelijke gesprekken tussen de formerende partijen afgerond en wil ik u met dit vierde voortgangsbericht op de hoogte brengen van het vervolg.

Na een intensief proces zijn partijen het eens geworden over de tekst van een coalitieakkoord. Daarbij is het eerdere idee van een akkoord op hoofdlijnen deels losgelaten. Partijen voelden de behoefte om hun ambities in het akkoord te laten doorklinken en daarvoor was een akkoord op hoofdlijnen minder geschikt. Ook de titel van het akkoord zal verwijzen naar de ambitie van partijen om de komende collegeperiode een krachtige gemeente neer te zetten.

Zoals ik u eerder heb gemeld zal de presentatie van het coalitieakkoord plaatsvinden op vrijdag 3 juni 2022. Plaats van handeling is de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Tijdens die bijeenkomst zullen de formerende partijen ook hun wethouders presenteren en wordt de verdeling van de portefeuilles bekendgemaakt.

De raads- en commissieleden van de gemeente Losser zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

De formele benoeming van de wethouders vindt daarna plaats in de raadsvergadering van 7 juni 2022.

De formerende partijen voelen de behoefte om het gepresenteerde coalitieakkoord met en in uw raad te bespreken. Het is aan uw raadspresidium om daar nadere afspraken over te maken.

Door de totstandkoming van deze coalitie is mijn opdracht bijna ten einde gekomen. Op 3 juni zal ik nog een korte toelichting geven op het formatieproces en het bereikte resultaat. 

Op 8 april 2022 ben ik gestart met dit proces, waarin ik vele gesprekken met de formerende partijen en andere belanghebbenden heb gevoerd, waarin vertegenwoordigers uit de samenleving hun inbreng hebben gehad en ook de ambtelijke organisatie de benodigde deskundigheid heeft ingebracht. 

Ik wil een ieder bedanken voor de bereidwillige inzet, die uiteindelijk tot dit eindresultaat heeft geleid.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker (formateur)


Klink op onderstaande link voor het derde voortgangsbericht coalitieonderhandelingen
Voortgangsbericht 3
Raadsbrief formateur
 
Onderwerp: Derde voortgangsbericht formatie Datum: 6 mei 2022
 
Geachte leden van de raad,
In de voortgangsberichten van 14 april 2022 en 26 april 2022 heb ik u op hoogte gebracht van de stand van zaken van de formatiegesprekken met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA. In het laatste bericht heb ik aangegeven dat ik u zou informeren als de definitieve data voor de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders bekend zijn.  Dat is inmiddels het geval en dus ontvangt u hierbij mijn derde voortgangsbericht.
Eerst wil ik u echter melden dat partijen inmiddels alle belangrijke onderwerpen hebben besproken en daarover tot overeenstemming zijn gekomen. De volgende stap is om deze overeenstemming te gieten in een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat gaat de komende twee weken gebeuren. Het lijkt er dus op dat ik mijn opdracht om een coalitie te vormen tussen Burgerforum, D66 en PvdA tot een goed einde kan brengen.
Over de presentatie van het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders het volgende. Zoals ik mijn vorige bericht heb gemeld, was de bedoeling om in de derde week van mei 2022 het coalitieakkoord te presenteren en kort daarna de wethouders te benoemen. Omdat kandidaat wethouder Marian Oosterbroek van Burgerforum vanaf 1 juni 2022 fysiek beschikbaar is, had deze planning als consequentie dat benoeming van alle wethouders niet op hetzelfde moment zou kunnen plaatsvinden. Een gelijktijdige benoeming van de wethouders biedt echter wel duidelijkheid en heeft praktische voordelen. Omdat zorgvuldigheid in dit geval dient te prevaleren boven snelheid is, mede op aandringen van en na overleg met de niet formerende partijen (CDA en VVD), besloten om over te gaan tot gelijktijdige benoeming van alle wethouders in de reguliere besluitvormende raadsvergadering van 7 juni 2022.
 
Dit heeft ook gevolgen voor de presentatie van het coalitieakkoord. Omdat de benoeming van de wethouders nauw verbonden is aan het coalitieakkoord en de uitvoering daarvan, acht ik het niet wenselijk dat er een lange periode zit tussen de presentatie van het akkoord en de benoeming van de wethouders. Om die reden is er voor gekozen om de presentatie te laten plaatsvinden in de week voor de benoeming en wel op vrijdag 3 juni 2022. Over de plaats en het tijdstip wordt u nader geïnformeerd.
Op het gevaar af in herhaling te treden, wil ik nogmaals mijn waardering uitspreken voor de grote inzet tijdens dit traject. Niet alleen hebben er flinke inhoudelijke discussies plaatsgevonden, er is ook gewerkt aan de relatie. De formerende partijen hebben daar het belang van ingezien en veel tijd en energie in het proces gestoken.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot een nadere toelichting. 
Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker 
(formateur)


Voortgangsbericht 2
Raadsbrief formateur
 
Onderwerp: Tweede voortgangsbericht Datum: 26 april 2022
 
Geachte leden van de raad,
Op 14 april 2022 heb ik u mijn eerste voortgangsbericht over de formatiegesprekken van de partijen Burgerforum, D66 en PvdA gestuurd. Daarbij heb ik aangegeven dat ik u periodiek van het verloop van deze gesprekken, de voortgang in het proces en van verdere planning op hoogte zou houden. Hierbij ontvangt mijn tweede voortgangsbericht.
Inmiddels hebben de formerende partijen zeven keer met elkaar gesproken over de onderwerpen die in een coalitieakkoord aan de orde moeten komen. Partijen streven daarbij naar een akkoord op hoofdlijnen, maar wel een akkoord waarin ze hun ambities naar voren willen laten komen. Tijdens de gesprekken zijn flinke inhoudelijke discussies gevoerd en zijn er op belangrijke onderwerpen knopen doorgehakt. Daarom heb ik er vertrouwen in dat de formatie tot een goed einde wordt gebracht.
Ter ondersteuning van het formatieproces zijn er op verschillende locaties in de gemeente (de Lutte, Overdinkel en Losser) gesprekken gevoerd met inwoners. In totaal zijn op uitnodiging van de partijen vijftien sprekers aan tafel geweest (vijf per partij). Het doel van de gesprekken was om ervaringen en suggesties van inwoners op te halen en die input eventueel bij de onderhandelingen te betrekken. Deze gesprekken zijn waardevol geweest en werden door de betrokkenen zeer gewaardeerd. Tijdens en voor de campagne hadden partijen met veel maatschappelijke organisaties gesproken. Ook die input ligt op tafel. Formerende partijen realiseren zich terdege dat de uitvoering van het beoogde programma alleen kan slagen samen met alle partners in de gemeente Losser. 
Inmiddels zijn de kandidaat-wethouders van de drie formerende partijen bekend. Burgerforum heeft Marian Oosterbroek als beoogd wethouder naar voren geschoven, terwijl de kandidaat-wethouders voor D66 (Jaimi van Essen) en voor de PvdA (Jimme Nordkamp) al bekend waren. 
Tot slot heb ik gesproken met de fractievoorzitters van de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten. Dit om te vernemen of en op welke wijze zij mogelijk bij de totstandkoming van een coalitieakkoord betrokken willen worden en welke punten zij aan de formerende partijen mee willen geven. De uitkomsten van de beide gesprekken heb ik teruggegeven aan de formerende partijen. 
In mijn eerste voortgangsbericht heb ik aangegeven dat ik onder de indruk ben van ieders inzet om dit proces tot een goed einde te brengen. Die opmerking wil ik nogmaals herhalen. Omdat de vaart er goed in zit, lijkt het mogelijk om in de derde week van mei een coalitieakkoord te presenteren. De benoeming van de nieuwe wethouders door uw gemeenteraad kan kort daarna plaatsvinden. Over de exacte data zal ik u in mijn volgende bericht informeren.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot een nadere toelichting. 
Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker 
(formateur)


Mensen van de straat aanhoren.....

Gisteren is een voortgangsbericht verstuurd door formateur Wybren Bakker (zie hieronder): 15 inwoners worden uitgenodigd om mee te praten & hun visie te geven op belangrijke vraagstukken voor de komende jaren (elke fractie kon 5 personen aandragen). Samen werken we aan een ambitieus coalitie-akkoord voor onze mooie gemeente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Raadsbrief formateur
Onderwerp: voortgang formatieproces Datum: 14 april 2022
 
Geachte leden van de raad,
 
Op woensdag 6 april 2022 heeft informateur Hans van Agteren zijn rapport uitgebracht over de informatiefase van de collegevorming in de gemeente Losser. De informateur heeft in zijn rapport enkele voorkeursvarianten voor een mogelijk college aangegeven, waarbij de variant met de partijen Burgerforum, D66 en PvdA de eerste voorkeur was. Deze partijen hebben aangegeven de samenwerking verder te willen onderzoeken en hebben mij verzocht dit proces als formateur te begeleiden. Ik heb deze opdracht aangenomen en ben direct afgelopen vrijdag met mijn werkzaamheden gestart.
 
Bij de start van de formatie is aangegeven dat de raad periodiek op de hoogte wordt gehouden van het formatieproces. Om deze belofte gestand te doen, heb ik gemeend u zo snel mogelijk een voortgangsbericht te sturen. Ook van de verdere voortgang zal ik u op hoogte houden.
 
Op het moment van schrijven van dit voortgangsbericht hebben de partijen twee overlegrondes gehad, waarbij verschillende onderwerpen zijn besproken en de standpunten van partijen nader zijn toegelicht. Omdat ik tempo in het proces wil houden, zijn er voor komende weken al diverse nadere afspraken gepland.
De formerende partijen vinden het van belang om voorafgaand aan het opstellen van een coalitieakkoord in gesprek te gaan met de samenleving. Daarvoor zijn door de partijen verschillende ondernemers, vertegenwoordigers van diverse groeperingen en inwoners benaderd om de deelnemers aan het formatieproces van informatie te voorzien. Die gesprekken vinden de komende twee weken op verschillende locaties in de gemeente Losser plaats.
Ook hebben de formerende partijen benadrukt dat zij ook graag van de twee partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten vernemen welke punten zij mee willen geven. Ik ga op verzoek van de formerende partijen met de beide fractievoorzitters in overleg om de bereidheid daarvoor te peilen en een geschikte modus te vinden.
 
Formeren vergt tijd en inspanning van vele betrokkenen. Ik ben onder de indruk van ieders flexibiliteit waardoor de vaart er goed in zit. Over een eventuele datum voor de presentatie van een coalitieakkoord of de bekendmaking van wethouders kan ik op dit moment geen enkele uitspraak doen. Ik vind in ieder geval dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Zodra ik meer concrete richting heb, stel ik u daarvan op de hoogte.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het formatieproces, dan ben ik altijd bereid tot een nadere toelichting.
 
Met vriendelijke groet,
Wybren Bakker (formateur)
 
Share our website