Vergoeding voor energiekosten

Het antwoord op onze vragen energie-armoede en compensatie via de gemeente. Wij gaan over deze antwoorden nog contact opnemen met de wethouder en zullen dat uiteraard weer communiceren.

Geachte mevrouw Ter Haar,

Onderstaand gaan wij in op de vragen die u ons bij brief van 15 maart 2022 hebt gesteld over de energiearmoede.

1. Vraag BF / Is de gemeente bereid zo snel als mogelijk is de energietoeslag van 200 euro voor te schieten, omdat veel mensen al in de problemen zitten? Een groot aantal gemeenten is hier ook al mee begonnen, zoals o.a. Emmen, Veere, Den Bosch, Enschede.
Antwoord:
Ja, wij zijn hiertoe bereid en al met de voorbereiding hiervan begonnen. We moesten echter wachten op nadere richtlijnen, aanstaande wetgeving en duidelijkheid over het beschikbare budget. Op 15 maart 2022 is een kamerbrief verschenen waarin is aangegeven dat het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens is ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. In bovengenoemde brief geeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan dat inmiddels is gebleken dat de stijging van de energieprijzen veel sterker is dan aanvankelijk gedacht, waarbij de huidige verwachting is dat de energieprijzen nog verder zullen stijgen. Als gevolg van een sterk gestegen energierekening zijn er huishoudens met een laag inkomen in acute financiële problemen gekomen. Om die reden wil de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen gemeenten toestaan om vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. Het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag is bovendien verhoogd van € 200, - naar € 800,- per huishouden. Nu dit bedrag bekend is geworden, willen wij zo snel mogelijk overgaan tot het verstrekken van € 800,- per huishouden en niet eerst de € 200, - per huishouden voorschieten. Met de verstrekking van de energietoeslag aan de bij ons al bekende uitkeringsgerechtigden, die zeker in aanmerking komen voor de toeslag, beginnen we zo snel mogelijk. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

2. Vraag BF / Wil de gemeente zodra de voorwaarden zijn uitgewerkt een oproep doen richting minima die nog niet in beeld zijn, maar mogelijk wel een aanmerking komen voor compensatie van de energiekosten?
Antwoord: De gemeente kan zelf aangeven wie in aanmerking komt voor deze energietoeslag, dat moet worden vastgelegd in beleidsregels. De gemeente is in ieder geval voornemens aan te sluiten bij de huidige grens voor bijzondere bijstand (in Losser tot 110% van het wettelijke sociaal minimum). Het aantal huishoudens met een minimuminkomen kennen we via de Armoedemonitor bij benadering. Het definitief beschikbare budget is echter nog niet bekend, zodat we niet weten of het budget toereikend is. Zodra het budget bekend is, kunnen we definitief de inkomensgrens bepalen. Daarop gebaseerd zullen wij beleidsregels vaststellen. We zullen na het vaststellen van de beleidsregels zo snel mogelijk een oproep en een aanvraagformulier uitzetten voor de groepen die onder de grens vallen, zoals de door u genoemde groepen werkende armen, IOW- gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Tot het vaststellen van de beleidsregels treffen wij uiteraard al de voorbereidingen die nodig zijn voor het doen van de oproep om een aanvraag te doen.

Het college van burgemeester en wethouders van Losser
Share our website