Urgentieverordening

URGENTIE VERORDENING 

Dinsdag hebben we een wijzigingsvoorstel ingediend voor de nieuwe urgentieverordening. Deze regelt urgentie voor het krijgen van een huurwoning.
We hebben voorgesteld
A- de statushouders uit de urgentiecategorie te halen, omdat de provincie ons toch al oplegt een bepaald aantal statushouders/vergunninghouders op te nemen en dan kon het wat ons betreft in deze urgentie verordening vervallen. Dat kreeg geen meerderheid. Het argument daarvoor was dat het opnemen in de urgentieverordening nodig is om ze bij voorrang te kunnen plaatsen. Volgens BF kun je ook in de prestatieafspraken met Domijn een en ander opnemen. Bij het opnemen in de urgentieverordening kan elke statushouders als urgent worden aangemerkt en is er volgens ons sprake van verdringing.
B- de zin te laten vervallen dat Domijn slechts 1 keer een zo passend mogelijke woning moet aanbieden bij urgentie. Dit heeft het ook niet gehaald. Toen hebben wij het omgezet en er bij gezet dat de woning dan in ieder geval moet voldoen aan de eisen volgens een checklist en er een woning in onze gemeente moet worden aangeboden. Hiervoor kregen we een meerderheid.
C- vastgelegd dat bij afwijzing van urgentie de aanvragen in ieder geval schriftelijk bericht moet krijgen met de argumenten voor afwijzing, zodat er ook bezwaar tegen gemaakt kan worden en een beroep kan worden gedaan op het college om er nog eens naar te kijken (hardheidsclausule). Dit kreeg ook steun.
Share our website