Tientje subsidie voor de jeugdleden van ALLE verenigingen

  • Home
  • Nieuws
  • Tientje subsidie voor de jeugdleden van ALLE verenigingen
Tientje subsidie voor alle jeugdleden, ook Carnaval, visverenigingen e.d.
 
Betoog Burgerforum t.a.v. herziening subsidiebeleid (Henry Elsjan)
 
Voor ons ligt de nota herziening subsidiebeleid.
In de oordeelvormende bijeenkomst hebben we het vorige week uitvoerig besproken.
Toch willen we middels een amendement een wijziging aanbrengen.
Losser heeft een rijk verenigingsleven en er zijn vele vrijwilligers die week in, week uit bezig zijn met activiteiten ten behoeve van de leden en vooral jeugdleden en Burgerforum vindt dat we dat moeten koesteren.
Daarom vinden wij dat ALLE verenigingen en organisaties voor hun jeugdleden subsidie moeten kunnen aanvragen. Gelijke monniken, gelijke kappen, want allen dragen zij op hun manier bij aan sociale binding en houden de jeugd actief bezig.
Als we kijken naar een stad als Enschede, dan is daar een bedrag van € 45,00 per jeugdlid per jaar voor beschikbaar.
Veel van de subsidiebedragen in Losser zijn gebaseerd op historische bedragen ooit verleend om de activiteiten van een vereniging of een organisatie mogelijk te maken. De toename in de maatschappelijke participatie vraagt ons om een andere wijze van werken.
Burgerforum vraagt om een zo flexibel en eenvoudig mogelijk stelsel dat voor verenigingen zo weinig mogelijk inspanning kost en waarbij de financiële middelen doel- en resultaatgericht ingezet kunnen worden.
 
AMENDEMENT
Agendapunt 11
Herziening subsidiebeleid
Wijziging besluit:
1. Toevoegen aan de Notitie Herziening Subsidiebeleid 2021 de mogelijkheid om voor jeugdleden van alle verenigingen een vast bedrag van € 10 per jeugdlid toe te kennen;
2. De gewijzigde Notitie Herziening Subsidiebeleid 2021 vast te stellen;
3. De dekking van de voorstellen uit de (gewijzigde) Notitie te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2021 en deze als onoverkomelijk aan te merken.
Toelichting:
In het huidige subsidiebeleid krijgen alleen sportverenigingen bij landelijk aangesloten bonden een bedrag van € 10 per jeugdlid per jaar. Deze vorm van subsidie geldt niet voor alle verenigingen met jeugdleden. Wij stellen voor om alle vaste jeugdleden hiervoor in aanmerking te laten komen. Op basis van opgave van het bestuur van de vereniging met namen van de jeugdleden wordt de subsidie berekend. Controle kan achteraf plaatsvinden.
De dekking hiervan kan meegenomen worden bij de integrale afweging van de Voorjaarnota 2021 als onoverkomelijke post. Aanvullende dekkingsmogelijkheden zijn daarbij: het verhogen van de post Onderuitputting (zie Jaarresultaten van de afgelopen jaren) of verlagen van budget Recreatie en Toerisme.

Mede ingediend door CDA en met steun van VVD en PvdA - AAANGENOMEN
Share our website