Onze reactie op de moties sporthal De Lutte / asielzoekers en werk en onderzoek Wind op zee

  • Home
  • Nieuws
  • Onze reactie op de moties sporthal De Lutte / asielzoekers en werk en onderzoek Wind op zee
BF reactie op motie windmolens op zee
Laat helder zijn…. als kon wat hier gevraagd werd, dan zouden wij de eersten zijn geweest om dit te proberen. Maar dat is niet zo.
Over de plaatsing van windmolens op zee gaat het Rijk. Dat ligt vast en ál zou het mogelijk zijn daaraan deel te nemen, dan nóg zal de opbrengst niet meetellen met de doelstelling die op LAND gehaald moet worden.
Als de VVD de reactienota van de provincie had gelezen op de zienswijzen -waar die vraag ook is gesteld- dan had ze het antwoord ook geweten.

Jammer dat het blijft bij dit soort moties die niets brengen, want wat doet de VVD verder? Niets….. (En dat geldt deels ook voor de andere partijen).
Want, waar was de VVD bij de bijeenkomst van de RES in Enschede onlangs?
Waarom hebben zij níet, zoals wij wél, een zienswijze bij de provincie ingediend tegen het windproject?
Waarom hebben zij n.a.v. de plannen van het windproject De Lutte geen vragen gesteld richting provincie en natuur en milieu, zoals wij dat hebben gedaan.
Niets van dit alles. En nu dan deze niet uitvoerbare motie voor de bühne.

In de zienswijzen, waar het overgrote deel van de vragen ging over plaatsing van windturbines en de verhouding wind : zon en hoe we daar nog wat aan kunnen doen is overduidelijk hoe het zit. Het uitgangspunt is en blijft de RES 1.0 waar de VVD, en ook het CDA. mee hebben ingestemd. Ik citeer uit de reactienota, en het staat er niet 1 keer maar tig keer in ongeveer dezelfde bewoording: “De RES is in juli 2021 door de gemeenteraden en provinciale staten vastgesteld. Daarmee is de democratische legitimatie gewaarborgd en bindt het de partners” en dat geldt ook voor de verhouding 60% wind en 40% zon, al kan daar met omliggende gemeenten wat in geschoven worden. En ja, de VVD en het CDA hebben nu blijkbaar spijt van hun JA toen. Zoals ze gemakshalve ook steeds vergeten dat ze in hun coalitieakkoord hadden staan voor 6/7 windmolens op die plek in De Lutte te gaan, maar het zijn wel de feiten.

Dus geen steun voor deze motie, omdat deze in onze ogen niets brengt.
Wij denken dat het zinvoller is om eerst zélf bij Rijk (die gaat over windturbines op zee) en provincie (die gaat over windturbine clusters op land) na te vragen wat hier wél of níet mogelijk is, al weten we op voorhand eigenlijk al wel wat het antwoord zal zijn.
Als dát duidelijk is kan eventueel een volgende stap genomen worden. En daar staan we altijd voor open, want Burgerforum blijft tégen windmolens en we blijven ruimte zoeken om hiertegen te ageren.


BF reactie op Motie Sporthal
We kunnen gerust zeggen dat alle partijen snel een multifunctionele sporthal in de Lutte willen en dat de staat van de sporthal onacceptabel is.
Dit stond niet voor niets in ons verkiezingsprogramma, het staat in het coalitieakkoord én onze wethouder is projectwethouder.
Het probleem wat Burgerforum heeft met deze motie is tweeërlei.
Ten eerste
De eerste drie oproepen van het dictum gebeuren al. Zo wordt de eigenaar van de sporthal al aangesproken om de staat van zijn pand te verbeteren. Ook is toegezegd dat de gemeente de eigenaar binnen grenzen financieel tegemoet kan komen en mocht het overleg niet tot het gewenste resultaat leiden de gemeente juridische stappen overweegt.
En een werkgroep in te richten om tot een plan van aanpak te komen is staande praktijk; met andere woorden dat gebeurt altijd!
Het lijkt ons ook helder dat er bij de voorjaarsnota een concept planning en een financieringsvoorstel richting Raad komt, de wethouder heeft dat namelijk ook al toegezegd.
Als we hier een voorschot op willen nemen en voor projecten potjes willen maken, dan zou dat ook aan de orde moeten zijn voor bijv. de Aloysiuslocatie en de dorpshuizen in Glane en Beuningen. Dat is dan een andere discussie die we zouden moeten houden.
Ten tweede
Nu al 2/3 te reserveren voor de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal is niet nodig, dat doen we bij de voorjaarsnota. Wanneer er geld nodig is om de voortgang van het proces te kunnen bespoedigen dan verwachten wij van het college dat gedaan wordt wat hiervoor nodig is.
We snappen de laatste oproep van het dictum heel goed. Ons gevoel zegt ook dat als de huidige eigenaar niet wil luisteren hij maar moet voelen. Maar het verbod op willekeur verbiedt de overheid, ook de lokale, om zijn bevoegdheid tot het nemen van een besluit voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de bevoegdheid is verleend.
De conclusie is dan ook voorzitter dat Burgerforum alles op alles wil zetten om de realisatie van de sporthal in de Lutte te laten slagen, wij zien dat de indieners van de motie dat ook willen maar deze motie draagt daartoe niet bij omdat de oproepen uit deze motie al gebeuren of al meerdere keren door de wethouder zijn toegezegd!

BF reactie motie asielzoekers
In de motie van de VVD waarin wordt opgeroepen tot een onderzoek, vragen wij ons af of de indieners van de motie ook ambtelijk gevraagd hebben naar de stand van zaken over het begeleiden van asielzoekers naar betaald werk?
De reden daarvoor is dat het staand beleid is om asielzoekers te begeleiden naar betaald werk, dit staat in de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast is er al een uitvoeringsnotitie Wet inburgering opgeleverd die nu ter advisering bij de Participatieraad ligt.
Over de geest van de motie bestaat tussen de VVD en Burgerforum geen verschil, arbeid is de snelste manier om opgenomen te worden in onze samenleving! Gezegd moet worden dat er ook nog wel wat andere aspecten zijn die het lastig maken voor asielzoekers om werk te vinden, dat is namelijk het inburgeringstraject (verplichte wetgeving). Maar zoals gezegd is er recent een uitvoeringsnotitie geschreven die uitvoering geeft aan de opdracht van de wet: namelijk de opdracht aan de gemeenten om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk!
Tot slot, voorzitter. Wat de VVD wellicht wel had kunnen vragen is of het voor de gemeenten misschien verstandig zou zijn om in regionaal verband samen te werken met andere gemeenten op het gebied van inburgering. Ambtelijke capaciteit is schaars en mocht de praktijk uitwijzen dat ook in Losser ambtelijke capaciteit een bottleneck is om nieuwkomers te begeleiden naar betaald werk dan zou dat regionale samenwerking een overweging kunnen zijn.


 
Share our website