Raadsvergadering mei 2024

Korte nabeschouwing

De afgelopen raadsvergadering behoorde tot een van de snelste vergaderingen ooit!

In deze vergadering hebben we voor de vaststelling van 2 bestemmingsplannen gestemd waardoor er in de Lutte en in Losser weer woningen kunnen worden gebouwd! Woningen die hard nodig zijn om in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien! Een bestemmingsplan dat voorzag in een wijziging in ons buitengebied kon niet op onze steun rekenen.
Burgerforum heeft voor de wijziging van een aantal gemeenschappelijke regelingen gestemd. Deze wijzigingen kwamen voort uit een wetswijziging.

Op de agenda stonden ook de programmeringsafspraken! Met de programmeringsafspraken wil de Provincie afspraken maken met onze gemeente over de opwek van windenergie binnen onze gemeente. Dit agendapunt is op verzoek van het CDA van de agenda gehaald.
Burgerforum had tégen gestemd; in de oordeelsvormende vergadering hebben we dit “nee” uitgebreid toegelicht. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website. https://www.burgerforum.com/.../een-nee-van-burgerforum...

Het samenwerkingsverband Energie van Noord Oost Twente, waarin de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Tubbergen en Losser, samenwerken op het terrein van de energietransitie kon wel op onze steun rekenen, maar pas na de harde toezegging van de wethouder dat grootschalige wind hier geen onderdeel van vormt zolang de overeenkomst loopt en dat is tot januari 2026. Dan volgt een evaluatie en wordt bekeken of het verlengd gaat worden.

Tot slot heeft ons raadslid Henry Elsjan een motie ingediend die opriep om in Den Haag kenbaar te maken dat wij ons grote zorgen maken over de enorme korting (2,3 miljard!) die gemeenten te wachten staat; ook de gemeente Losser. Deze motie werd mede ingediend door de VVD en het CDA en is uiteindelijk unaniem aangenomen!

Volledige bijdrage

ERVE BEVERBORG EN HEININKSHOES

Voorgesteld was om het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied, partiële herziening Holtweg 1 en Lutterzandweg 15’ gewijzigd vast te stellen. In de Oordeelsvormende raadsvergadering van 30 januari 2024 is uitgebreid over het thema gesproken. Door de verschillende fracties zijn de nodige kritische noten geplaatst. Dit heeft ertoe geleid dat de raad heeft besloten tot een juridisch advies. Dit advies is op 5 maart uitgebracht.
 
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd of deze wijzigingen in overeenstemming zijn met “een goede ruimtelijke ordening”.

De overwegingen hiervoor staan in het concept-besluit dat bij de raadsstukken ter inzage ligt. In kort bestek zijn de volgende overwegingen van belang:
  • Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan in strijd is met de Omgevingsvisie. Het belang van de bescherming van het gebied weegt voor ons zwaarder dan het belang van de initiatiefnemers.
  • Wij zijn er niet van overtuigd dat de beoogde functies geen nadelige effecten hebben op de natuur in de omgeving.
  • Er is wat ons betreft onvoldoende aangetoond dat de verkeersbewegingen op een goede manier op de bestaande wegen kunnen worden afgewikkeld.
  • We vinden het tenslotte ongewenst dat voor parkeren van auto’s gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen.

Daarom besluiten we om NIET akkoord te gaan met de bestemmingsplanwijziging voor verruiming van de mogelijkheden, zoals vervat in het besluit dat voorligt.
 

BURGERFORUM Energiebedrijf van Noord Oost Twente / Ev NOT

Voorzitter, de vorige keer is dit aangehouden, omdat wij problemen hadden met het feit dat grootschalige opwek in de stukken staat, maar grootschalige opwek van WIND wat Burgerforum betreft geen onderdeel mag zijn van de EvNOT.

Dat zou geregeld worden. Wij hebben daarover ook een mail gekregen waarin gesteld wordt dat het volstrekt duidelijk is dat er vanuit EvNOT geen windbeleid ontwikkeld gaat worden.
Ik zeg de raad ondubbelzinnig toe dat er geen ambtelijke inzet of financiële middelen vanuit Losser gaan naar windbeleid of naar de ontwikkeling van windprojecten. Wel kan er sprake zijn van ambtelijke inzet specifiek voor het organiseren van lokaal eigendom.

Wij vragen nadrukkelijk de harde toezegging dat deze mail onderdeel zal zijn van de besluitvorming van vanavond.

GEEN KNAKEN GEEN TAKEN

Ook de gemeente Losser maakt zich steeds meer zorgen om de financiën. We krijgen meer taken van de overheid toegeschoven, maar daar tegenover steeds minder budget.
Burgerforum vindt dat wij een fatsoenlijke vergoeding uit het gemeentefonds moeten ontvangen om alle taken goed uit te kunnen voeren.
Er gaat wel een streep door de opschalingskorting. Voor veel gemeenten is de opschoonactie voor specifieke uitkeringen van grote impact.
Gemeenten krijgen bij de invoering van de BBP-systematiek vanaf 2024 het financiële effect gecompenseerd, met uitzondering van 2025. De financiële consequentie van het besluit van het kabinet is dat in dat jaar het gemeentefonds eenmalig € 675 miljoen lager wordt vastgesteld. Dat is een bittere pil voor gemeenten. Losser staat voor ongeveer 0,1 % op de rol, en dat betekent al 6 ton minder voor Losser.
Er wordt ook gesproken over het ravijnjaar 2026. Er zal dan 3 miljard euro minder richting de gemeentes gaan. Moeten we net als Enschede zeggen: we gaan eventueel gemeentelijke taken teruggeven of afstoten?

De motie die wij vandaag inbrengen is al door ruim 300 gemeentes ondertekend.

 
Share our website