Grote Lutterveldweg en Stadsweg

BURGERFORUM:     Oordeelsvormende vergadering 21 juni (Harold Sligman)

Voor ons ligt het raadsvoorstel: Komgrenzen en onttrekkingen aan/bestemmingen tot het openbaar verkeer.
Burgerforum kan instemmen met dit raadsvoorstel.

De situatie met de Grote Lutterveldweg/Stadsweg vraagt om een nadere toelichting. Laat ik beginnen met op te merken dat Burgerforum heeft 4 jaar geleden vragen over deze kwestie heeft gesteld aan het toenmalige college van CDA, VVD en D66. Voor ons ligt nu het verzoek tot onttrekking van de Grote Lutterveldweg en Stadsweg aan het openbaar verkeer. In deze zaak gaat het om de vraag of delen van de Grote Lutterveldweg en delen van de Stadsweg zijn onttrokken aan het openbaar verkeer en waar Burgerforum 4 jaar geleden vragen over heeft gesteld. Op deze vraag heeft de bezwaarschriftencommissie begin dit jaar in haar advies een antwoord gegeven, namelijk dat het aannemelijk is dat dit het geval is.

Voor Burgerforum is deze constatering van de bezwaarschriftencommissie het uitgangspunt. Zoals de VVD in een andere handhavingssituatie zeer recent al zei: “overtreden van de wet of een regel mag gewoon niet tot voordeel leiden.” Dit standpunt geldt voor Burgerforum ook in deze specifieke casus. Daarnaast vindt Burgerforum dat de politiek zich zeer terughoudend dient op te stellen wanneer het college een advies van de bezwaarschriftencommissie overneemt.

In het advies staat de commissie ook stil bij de vraag of handhaving de belangen van de bezwaarmakers niet onevenredig hard raakt; dit is volgens de commissie niet het geval. Daarbij heeft het toenmalige college zich bereid getoond om mee te denken en tevens tegemoet te komen aan de bedrijfsbelangen van de bezwaarmakers. De vraag is aan de wethouder of dit nog steeds tot de mogelijkheden behoort mochten de bezwaarmakers met een voorstel komen. Burgerforum hoort graag de reactie van de wethouder.
Burgerforum zou het toejuichen dat er in deze casus een oplossing gevonden kan worden waarin zowel de bezwaarmakers als de gemeente zich kan vinden. Dit is echter wel een oplossing wat het resultaat moet zijn van het overleg tussen de bezwaarmakers en het college en niet tussen de bezwaarmakers en de politiek.


 
Share our website