coalitieakkoord Burgerforum D66 PvdA 2022-2026 GROEIEN DOOR AMBITIE

  • Home
  • Nieuws
  • coalitieakkoord Burgerforum D66 PvdA 2022-2026 GROEIEN DOOR AMBITIE
Coalitieakkoord "Groeien door ambitie"
Klik op deze link voor het akkoord




GROEIEN DOOR AMBITIE   /   BURGERFORUM: Duiding coalitie-akkoord

Met gepaste trots kan ik mededelen dat Burgerforum met D66 en de PvdA een coalitieakkoord heeft gesloten. Een coalitieakkoord dat tot stand is gekomen door het vertrouwen in elkaar en de wil van de betrokken partijen om er uit te komen, ondanks de grote verschillen. Een wil die zijn oorsprong vindt in een gedeelde visie dat de uitdagingen lef en ambitie vragen. Een coalitieakkoord dat richting geeft voor de komende 4 jaar, maar dat ook voldoende ruimte biedt aan de Raad om hier verdere invulling aan te geven.

Een coalitieakkoord dat ambitie uitstraalt; ambitie op het gebied van burgerinbreng, wonen, armoede, onderwijs, duurzaamheid, inclusie, veiligheid en de rol die Losser wil gaan innemen in de verschillende samenwerkingsverbanden.

In dit coalitieakkoord komt burgerinbreng in alle onderwerpen terug. Voor ons als Burgerforum is dit essentieel. De uitdagingen die ons als gemeente te wachten staan kunnen alleen opgelost worden samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

Burgerforum had ook graag gezien dat onze inwoners bij het wel/niet plaatsen van windmolens in onze gemeente inspraak hadden gekregen. De formerende partijen hadden hier tijdens het formatieproces overeenstemming over bereikt, tót bleek dat de provincie al een intentieovereenkomst had ondertekend met Pro wind om windmolens te plaatsen in onze gemeente, naast het gegeven dat o.a. grondeigenaren ook al overeenstemming hadden bereikt met pro-wind. De oplossing van burgerinbreng door middel van een preferendum was een oplossing die nieuw zou zijn, maar onze inwoners vragen naar hun mening wetende dat de provincie al bezig is met een traject, daar kon Burgerforum niet mee instemmen. Daarmee zouden we onterecht de indruk wekken dat de burger nog een stem/keuze (?) heeft. Vandaar dat er in het coalitieakkoord staat beschreven dat er geconstateerd is dat de fractiestandpunten over dit onderwerp uiteen lopen en er daarom tijdens deze coalitieperiode geen windbeleid wordt vastgesteld. Maar nu weer terug naar onze ambities!

In dit coalitieakkoord nemen we afstand van het krimpscenario, en zetten we in op een groei van ons inwonersaantal naar 25.000. Gaan we nog meer inzetten op woningbouw, het verminderen van overlast en ondermijning, wordt er nog meer ingezet op het voorkomen van kinderarmoede, hebben we vastgelegd dat we ons -met alle mogelijke middelen- blijven verzetten tegen een Noordtak door Twente en hebben we afgesproken dat we gevaarlijke verkeerssituaties, zoals de fietsersoversteek straks bij industrieterrein de Pol, aanpakken.

Kortom een ambitieus coalitieakkoord met de passende titel “groeien door ambitie” waarmee de coalitie, en dus ook Burgerforum, een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van onze prachtige gemeente!

Bij een nieuwe coalitie horen ook nieuwe wethouders. Voor Burgerforum was en is het van belang dat onze wethouder beschikt over bestuurlijke/politieke ervaring, beschikt over een groot netwerk, invulling kan geven aan onze ambities, bevlogen is en hadden wij het liefst een vrouwelijke kandidaat met binding met onze gemeente! Met deze competenties hebben we het ons niet gemakkelijk gemaakt maar we zijn er toch in geslaagd om een wethouder te vinden die aan alle competenties vol doet en die onze ambities verder kan uitwerken! Vol trotst presenteren wij onze nieuwe wethouder voor de komende 4 jaar: Marian Oosterbroek!!

Marian: Ik ben heel blij en trots dat ik namens BF voorgedragen wordt als wethouder voor de gemeente Losser. Ik was, eerlijk gezegd, wel heel verrast toen BF contact met me opnam voor een eerste oriënterend gesprek. Ik heb mijn ambitie om wethouder te worden nooit onder stoelen of banken gestoken, maar dit kwam voor mij toch wel uit een onverwachte hoek.

Ik weet nog goed dat ik na dat eerste telefoontje gelijk alles ben gaan lezen over BF wat ik tegenkwam op internet. Ik was blij verbaast om te ontdekken dat ik veel van mijn persoonlijke uitgangspunten en waarden terug vond in het verkiezingsprogramma van BF, maar ook een prominente plek hebben gekregen in het coalitieakkoord .Ik ga er 3 noemen:

1, burgerparticipatie
2, de inclusieve maatschappij
3 samenwerking

Ik wil graag een stukje voorlezen wat ik in 2017 heb geschreven over burgerparticipatie en de inclusieve maatschappij.

Inclusie (iedereen hoort erbij) is 1 van de belangrijkste kernwaarden waar ik voor sta; sluit geen mensen uit op grond van geloof, afkomst, beperking of sexuele geaardheid. Ik geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een samenleving die uitgaat van wat iemand kan, wat zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten zijn. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid maar daar waar - al dan niet tijdelijk - ondersteuning nodig is, hebben we met elkaar de verantwoordelijkheid om dit te organiseren.
Burgerparticipatie ligt in het verlengde daarvan. Ik geloof niet in een politiek klimaat, waarin de politiek bepaald wat goed is voor de burger.

Het Dede punt wat ik wil benoemen is samenwerking. Ik geloof in samenwerking en werken vanuit verbinding. Niet als doel op zich maar als middel om je resultaten te behalen. Samenwerking met burgers, binnen het college, met de raad, met organisaties en verenigingen maar ook zeker in regioverband. Samen ben je sterker om de uitdagingen die ons te wachten staan het hoofd te bieden.

Zoals u waarschijnlijk weet heb ik onlangs de Camino Santiago de Compostela gelopen. In de ruim 400 km die ik heb gelopen heb ik veel na kunnen denken over het toekomstige wethouderschap. Ik vind het een voorrecht dat ik wethouder mag worden in de gemeente Losser. De gemeente waar ik ben geboren en ben opgegroeid. De gemeente waar ik 35 jaar geleden mijn eerste baan kreeg op de Ravenhorst in de Zandbergen. Ik realiseer me terdege dat we een ambitieus coalitieakkoord akkoord hebben en dat ons de komende jaren forse uitdagingen te wachten staan, maar ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga mijn uiterste best doen om de gemeente Losser nog mooier en nog krachtiger te maken.

Verantwoording afspraken windmolens (zie hieronder)
Samenvattend ten aanzien van grootschalige opwek van zonne- en windenergie:
Het was een van de discussiepunten tijdens de onderhandelingen, omdat we hier verschillend in staan.
Tijdens de onderhandelingen hebben we gekeken wat er allemaal al in gang was gezet en waar nog ruimte zat voor eigen beleid.
  1. In het vorig coalitieprogramma was al vastgelegd dat er ingezet zou worden op 2 grotere zonneparken en 6/7 windmolens in het grensgebied, lees locatie De Lutte.  
  2. Er is de afgelopen collegeperiode druk gelobbyd richting provincie om de windmolens bij de grens mogelijk te maken. De provincie was eerst tegen, maar is ook bewerkt en heeft uiteindelijk de grens van het nationaal landschap opgerekt en het derhalve wel mogelijk gemaakt.
  3. Er is een concept windbeleid opgesteld die deze ruimte ook geeft.
  4. De Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld en behalve BF zijn alle andere partijen in Losser hiermee akkoord gegaan. In deze RES stond de 60 : 40 verhouding wind : zon.
  5. De provincie stuurt rondom de verkiezingen een brief waarin ze aansluit op die afspraken uit de RES en constateert dat wind achterblijft en dringt aan op spoed en geeft aan dat ze anders zal ingrijpen.
  6. Tijdens de onderhandelingen horen we dat de provincie al stappen heeft gemaakt en ons zal gaan overrulen.
  7. Daarnaast moeten we constateren dat er ook al andere afspraken liggen van grondeigenaren, o.a. wat extra zonnevelden in Overdinkel betreft.
Dit alles maakte dat het compromis dat we hadden bereikt, om eerst de inwoners keuzes voor te leggen middels een preferendum en de uitslag hiervan ook te respecteren en verdedigen, geen optie meer was. Je zou daarmee de indruk wekken dat er nog een keuze was, maar in werkelijkheid zijn er al te veel afspraken gemaakt en heeft de provincie ons al overruled. Dat heeft geleid tot de tekst die nu in het coalitieakkoord staat, nl dat de coalitiefracties en verschillend in staan en geen windbeleid vaststellen.
Burgerforum blijft tégen windmolens en zal dat als partij ook blijven uitdragen.
ONDERBOUWING
Uit het coalitieakkoord 2018-2022 van CDA VVD EN D66
We beseffen dat ook grotere energieprojecten op lange termijn nodig zullen zijn om aan de doelstellingen te voldoen. We zetten, mede vanwege de lange doorlooptijd, deze periode hiervoor het een en ander in gang. We zetten in op één á twee grotere zonneparken (15-30 hectare), biogas en één windpark (6-7 windmolens). Dit laatste bij voorkeur in de grensstreek en in een Euregionale samenwerking. Windmolens zijn op dit moment binnen de gemeente Losser vanwege provinciaal beleid in het kader van nationaal landschap niet mogelijk. We gaan daarover in gesprek met de provincie. Uitgangspunt is dat lasten en lusten in verhouding met elkaar dienen te staan met mogelijkheden tot participatie van in woners. We beseffen dat 100% draagvlak bij dit soort projecten waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn.
De brief van de provincie
Op BF na zijn alle partijen akkoord gegaan met de RES. Wij hebben er op gewezen dat je daarmee ook akkoord gaat met de verdeling wind : zon. VVD en CDA gaven aan dat ze het anders interpreteerden, maar wij hebben Nee gezegd omdat je juist wel akkoord gaat met de tekst die er staat en niet met een eigen interpretatie of invulling daarvan. En dat dit de juiste inschatting was blijkt wel uit de brief die de provincie Overijssel rond de verkiezingen stuurde (daarmee ingrijpend in de coalitieonderhandelingen waar je ook vraagtekens bij kunt zetten) en waar de provincie de eigen rol van de provincie in het RES proces aangeeft. Ze vallen terug op de RES en constateren dat de afspraken helder zijn, 60% opwek windenergie en 40% door zonne-energie en die is/wordt ook vertaald in de provinciale omgevingsverordening vanuit de provinciale ruimtelijke verantwoordelijkheid als bevoegd bestuursorgaan voor grootschalige projecten. Daarin staat al dat deze ambitie voor wind niet gehaald gaat worden en dat er in korte termijn meer moet gebeuren. Ze kondigen in die brief ook al aan dat ze moeten gaan schakelen van stimuleren naar de daadwerkelijk ingrijpen om windinitiatieven mogelijk te maken.

En hier waarschuwden wij al voor Bij de begroting 2021
Het steekt Burgerforum dat voortdurend gesproken wordt over draagvlak en inbreng van burgers, terwijl die in feite geen enkele rol meer spelen. Neem bijvoorbeeld de pilot voor de windmolens. Vanaf het begin was al duidelijk ….die zóuden en móesten er komen. En de plek hiervoor, die had dit college ook al voor ogen. In ons kwetsbare Nationale Landschap. Maar dat mág nu nog niet. Geen probleem, daar zorgen we dan wel voor. De provincie werd bewerkt en nu ligt er het concept windbeleid NoordOostTwente,  waarmee de provincie het instrument in handen krijgt om het mogelijk te maken om ook binnen het Nationaal Landschap windmolens te realiseren. Het staat er letterlijk. De tekening maakt duidelijk wáár. Dus....als de pilot er komt, dan komen die windmolens daar óók. Dat is waar we grote problemen mee hebben. Grote woorden over draagvlak kweken, maar onderwijl gewoon doorstomen.
Tijdens de coalitieonderhandeling  Naast al deze zaken die er al lagen, werd tijdens het coalitieakkoord duidelijk dat de provincie een intentieverklaring had getekend met ProWind. Wij hadden als partijen net de tekst vastgelegd voor het raadplegen van onze inwoners middels een preferendum (een referendum met meerdere keuzemogelijkheden) wat grootschalige opwek van zonne- en windenergie betreft. Dat was een stap die volgens ons in de hele energietransitie ook overgeslagen is. We willen draagvlak, maar de burgers hebben geen stem hierin. Maar toen duidelijk werd dat de provincie ons zou overrulen, hebben we gezegd dat een preferendum dan ook geen zin meer heeft. Je zou de inwoners in feite voor de gek houden hiermee, want er is geen keuze meer.
Naast de windmolens werd ook duidelijk dat er al andere initiatieven liepen, zoals uitbreiding van het zonnepark in Overdinkel.

Tubantia: Lobby richting Provincie
Losser met windmolens lijnrecht tegenover provincie
LOSSER - De gemeente Losser ambieert een Euregionaal windpark met zes tot zeven windmolens. Tegen beter weten in, want de provincie Overijssel verbiedt de komst van windmolens in Noordoost-Twente. De Losserse coalitiepartners CDA, VVD en D66 willen de provincie met hun plan te overtuigen.
Met buurgemeente Bad Bentheim wil Losser de lusten en de lasten van een windmolenpark delen. „We denken aan een gezamenlijke exploitatie, zoals dat ook gebeurt met het bedrijventerrein Europark, op de grens tussen Coevorden en Emlichheim”, zegt Jaimi van Essen, voorman van D66.
De Poppe
Voor de aanleg van een Euregionaal windmolenpark zou de grensstreek in beeld kunnen komen. „Er staan al molens in de buurt van De Poppe, achter Het Lutterzand en bij De Oelermars. Ik kan me voorstellen dat we daar ook naar kijken. We zien dit ook als een kans om de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren”, aldus Van Essen.
Inwoners
Het gemeentebestuur hoopt binnen nu en vier jaar ‘en heel eind’  te zijn met de plannen voor het windmolenpark, vertelt hij. „Uiteraard worden de inwoners van de gemeente erbij betrokken. We weten dat in Losser weerstand is tegen windmolens en beseffen dat van 100 procent draagvlak geen sprake zal zijn. We hopen dat de mensen die er het meest hinder van zullen hebben, voldoende worden gecompenseerd.”
Passage
‘We halen onze duurzaamheidsdoelstellingen naar voren en stimuleren inwoners en bedrijven om zonnepanelen op daken te plaatsen. Tevens gaan we in Losser voor een (Euregionaal) windpark van zes tot zeven windmolens’. Zo staat het in het coalitieakkoord van de gemeente Losser, opgesteld door CDA, VVD en D66.
De passage over windmolens is saillant.

Beschermd
 Onlangs riep gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel Noordoost-Twente tot beschermd natuurgebied uit. Daarmee zette zij een streep door de komst van windmolens in het gebied. Van Essen, partijgenoot van Traag, zegt daarover: „De provincie spoort gemeenten aan haast te maken met de energietransitie. We moeten wat, gelet op het feit dat we in 2040 energieneutraal moeten zijn. Met alleen zonnepanelen redden we het niet. Het zal een druk lobbytraject worden om dit voor elkaar te krijgen. Ik ga ervan uit dat als de gemeente Losser met een concreet plan voor een windpark komt, de ogen van de provincie worden geopend.”




 
Share our website