Brief aan de provincie

Gedeputeerde Boerman
Provincie Overijssel
Mobiliteit Klimaat en Wateradaptie
Provinciehuis Zwolle
e.boerman@overijssel.nl
Secretariaat M.Kamerman@overijssel.nl


Losser, 6 oktober 2022

Betreft: Laga fietspad en oversteek over de Hoofdstraat Losser

Geachte Gedeputeerde Dhr. Boerman,

Mijn naam is Harold Sligman en ik ben fractievoorzitter van de grootste (lokale) politieke partij van onze mooie gemeente Losser, te weten Burgerforum. In deze brief wil ik u meenemen in onze bezwaren t.a.v het openen van de oversteek van het fietspad Lagapad/Hoofdstraat zoals deze er nu uitziet.

Zoals u ongetwijfeld weet is er binnen onze gemeente de afgelopen periode gewerkt aan een uitbreiding van het Lagapad langs de Dinkel. Dit fietspad komt uit op de Hoofdstraat welke een provinciale weg is. Burgerforum heeft destijds bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van dit stukje Lagapad om verschillende redenen, waaronder de veilige oversteek, maar dit even terzijde.

Het Lagapad is inmiddels gereed en de afgelopen periode is op de Hoofdstraat een middengeleider aangebracht op de plek waar de fietsers de Hoofdstraat moeten oversteken. In ons coalitieakkoord “Groeien door ambitie” hebben wij afgesproken dat wij gevaarlijke situaties zoals deze oversteek willen aanpakken. Wij hebben begrepen dat onze wethouder, dhr. Van Essen, daar momenteel met u over in gesprek is. Wij hebben ook begrepen dat dit fietspad half oktober officieel geopend gaat worden. Middels deze brief willen wij U dringend oproepen om nog voor de opening alles in het werk te stellen om tot een aanvaardbare (al dan niet tijdelijke) oplossing te komen om deze oversteek veilig te maken.

Wij willen u daarnaast oproepen om al het mogelijke te doen om in de tussenliggende periode er voor te zorgen dat geen gebruik gemaakt kan worden van dit nieuwe fietspad en deze -in onze ogen- gevaarlijke oversteek. Ondanks de borden en hekken wordt hier al veel gebruik van gemaakt en dat baart ons grote zorgen.

Mocht een oplossing voor de officiële opening niet lukken, dan verzoeken wij u de opening uit te stellen totdat deze wel gevonden en gerealiseerd is.

Onlangs heeft u ook een brief ontvangen van de voorzitters van de dorpsraden van Losser en Overdinkel met een zelfde verzoek. De inhoud van deze brief ondersteunen wij als Burgerforum.


Hierbij wil ik u er -wellicht ten overvloede- nog op wijzen dat ook de Provincie Overijssel zich gecommitteerd heeft aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waarbij een van de ambities een veilige infrastructuur is. In deze ambitie wordt ook specifiek stilgestaan bij de fietsinfrastructuur. Het behoeft wat ons betreft geen betoog dat er in deze situatie sprake is van een onveilige infrastructuur voor zowel de weggebruikers als de fietsers die willen oversteken.

Echter ook los van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid zou u tot de conclusie moeten komen dat deze oversteek zeer onveilig is. Wij roepen u dan ook nogmaals op om nog voor de officiële opening actie te ondernemen of deze uit te stellen totdat er een bevredigende en veilige oplossing is gevonden!

Wij hopen voor de opening nog een bericht van u te mogen ontvangen.

In afwachting van uw antwoord tekenen wij met vriendelijke groet,

Harold Sligman
fractievoorzitter Burgerforum gemeente Losser

Bennie Haamberg, raadslid (portefeuille verkeer)

 
Share our website